ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิภาดา จิ้วตั้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางอรวรรณ ดำจุติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสนั่น มักอาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1