กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิภาดา จิ้วตั้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสนั่น มักอาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1