ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิภาดา จิ้วตั้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรวรรณ ดำจุติ
ครู คศ.2

นายสนั่น มักอาน
ครู คศ.2