ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระยุทธ ธนทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ พุดจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ปูขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา ไพสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2563
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณ์ลี ศรีชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน