ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ตั้อยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ โทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๘๐๒๒๙ โทรสาร ๐๗๕ ๒๘๐๒๒๙ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๑ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ มี ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งหม้าย บ้านทุ่งค่าย บ้านควนยาง บ้านควนยวน บ้านควนเคี่ยม บ้านป่าแก่ บ้านตกเขา บ้านคลองลำเลียง บ้านท่าด่าน บ้านเขาไม้แก้ว บ้านหนองชวด บ้านทุ่งกระบือ บ้านตะเคียนหลบฟ้า

 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้แยกออกมาบริหารด้วยตนเองเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่  ๒๙ ไร่ ๙๑ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ตง.๒๘๓ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๘๖ ตารางวา พร้อมอาคารเรียน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย และที่ดินวัดชัยภูมิสถิตย์ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๕ ตารางวา

          วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ นายวีระยุทธ  ธนทวี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด มาปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ซึ่งนับว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกของโรงรียนตรังรังสฤษฎ์

          ปัจจุบันโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน ๔๒๐ คน ครูประจำการ ๒๖ คน พนักงานราชการ ๒ คนครูอัตราจ้าง ๕ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน  เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน  นักการภารโรง ๑ คน ภายใต้การบริหารงานโดยนายยงยุทธ  ปูขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์