พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
         
          1. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
          2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล
          3. ส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพ
          4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
          5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
          7. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความ เป็นไทย
          8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
 
 
เป้าประสงค์
 
     1.นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
     2.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
     3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
     4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
     5.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
     6. ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
     7. การทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
     8. ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย