คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ สะดะ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสูตร คงเพิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสหัส มุระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมาศ แก้วพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์ดุสิทธิ์ อคฺคปญฺโญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภา ทวิสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระยุทธ ธนทวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณ์ลี ศรีชัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผูอำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์