ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชญาณ ขวัญนิมิตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ปูขาว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษรา ข่ายม่าน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาพัชญ์ เซ่งแซ่
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสุบิล รักสม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม อ่อนแท้
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น