ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปิยากร ใจตรง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิภาพร รองเดช
ครู คศ.2

นางวรรณนิภา ทองหนัน
ครู คศ.2