ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิภาพร รองเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางวรรณนิภา ทองหนัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอัญชัน มาศวิวัฒน์
ครูผู้ช่วย