ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอริยา ทองโอ
ครู คศ.2

นายนิพนธ์ เขียดแก้ว
ครู คศ.2

นายสุนทร นาศรี
ครู คศ.3

นางรติพร จิตรสิงห์
ครู คศ.3