ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุนทร นาศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิพนธ์ เขียดแก้ว
ครู คศ.2

นางรติพร จิตรสิงห์
ครู คศ.3

นางอริยา ทองโอ
ครู คศ.2