ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนิพนธ์ เขียดแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางอริยา ทองโอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3