กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายธีระยุทธ แก้วดี
ครูอัตราจ้าง

สหัสวรรษ จินทกำโพทธ์
ครูอัตราจ้าง