ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิสูตร คงเพิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต. วีรยุทธ์ เกาะกลาง