ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิสูตร คงเพิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรฤทธิ์ มณีรัตน์
ครู คศ.2