ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

เกษม บิลรัตน์แก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ