ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวญาณิตา อึ่งทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิจิตรา มณีโชติ
ครู คศ.3

นางเกษรา ข่ายม่าน
ครู คศ.3

นางพูนสุข นุชม่วง
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต. หญิง สุกรรญา อินทฤธิ์
ครู คศ.2

นางสาววิฉุณีย์ เกียงเอีย
ครู คศ.2

นางสาวสิริทร โพชสาลี
ครู คศ.2