กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเบญวรรณ เนตรทิม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

อารีรัตน์ แสงรัตน์
ครู คศ.2

นางสาววิมลทิพย์ อรรถรัฐ
พนักงานราชการ