ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเบญวรรณ เนตรทิม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

อารีรัตน์ แสงรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐกานต์ จงขจรวงศ์
ครูผู้ช่วย