ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์1 ฯ ที่เรียนด้วยวิธีสอนที่ใช้เกมโดมิโน :
ชื่อเรื่อง           : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์1 เรื่องการบวก ลบจำนวนเต็ม
                      ที่เรียนด้วยวิธีสอนที่ใช้เกมโดมิโน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  
                      จังหวัดตรัง
ชื่อผู้รายงาน     :  นางวิภาดา   จิ้วตั้น
ชื่อสถานศึกษา   :  โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
ปีที่ทำการศึกษา :   2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 282 ครั้ง