ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 
  ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 39 32 71 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 47 32 81 3
ระดัชชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 34 35 69 3
รวม  ม.ต้น 120 99 219 9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 20 21 41 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 16 24 40 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15 26 41 2
รวม  ม.ปลาย 51 71 122 5
รวมระดับชั้น ม.ต้น + ม.ปลาย 171 171 341 14