วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 

 

ภายในปี 2565 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใช้สื่อเทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจในความเป็นไทย และก้าวสู่มาตรฐานสากล