ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

   พันธกิจ             

1. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล

3.  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ

7. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย

    เป้าประสงค์       

1. นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมารตฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

6. ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

7. การทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

8. ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย