ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ /อัตลักษณ์วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สร้างนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง