ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
- พบฝ่ายกิจการนักเรียน
-  ลงทะเบียนเรียน 
-  รับหนังสือเรียน

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ครูที่ปรึกษา /ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบ ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
-  ม.1,2,4,5 ขอสอบแก้ต้ว ครั้งที่ 1   
-  ม.3,ม.6    ขอสอบแก้ต้ว ครั้งที่ 2    
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
26 ต.ค. 59 นักเรียน ม.6 ติว GAT ภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
26 ต.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1 , ม.4
กิจการนักเรียน
27 ต.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
หอประชุม ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 ต.ค. 59 ประกาศผลการสอบแก้ตัว
 -   ครั้งที่ 1    ม.1,ม.2,ม.4,ม.5
 -   ครั้งที่ 2    ม.3,ม.6
ครูประจำวิชา/งานวัดผล